محیط ایران را سبز کنیم
مرور برچسب

تشكل های محیط زیستی

تشکل ها در اجرای پروژه های توانمندسازی محیط زیستی مشارکت می کنند

نحوه همكاري تشكل های محیط زیستی در اجراي پروژه هاي توانمندسازي محيط زيستي بررسي شد. نشست مشورتي و هماهنگي بررسي نحوه همكاري تشكل هاي محيط زيستي در اجراي پروژه هاي ظرفيت سازي و توانمندسازي محيط زيستي…
ادامه مطلب ...