محیط ایران را سبز کنیم

کشف فسیل های جانوری قدیمی در کوههای روستای رودیک چابهار

اشرفعلی حسینی رییس اداره حفاظت محیط زیست چابهار گفت: در بررسی های میدانی بعمل آمده از کوههای اطراف روستای رودیک توسط مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست چابهار با همکاری افراد محلی، یک منطقه دارای انواع  فسیل های جانوری قدیمی کشف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست چابهار افزود: در این منطقه انواع مختلفی از فسیل های جانوری مربوط به خزندگان، بند پایان، صدف ها، حلزون ها  و آبزیان حائز اهمیت از نظر دیرینه شناسی و زمین شناسی وجود دارد. در بیومتری های صورت گرفته از یکی از فسیل ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست چابهار مشخص شد طول کلی بدن این فسیل جانوری که شبیه خزندگان قدیمی بوده حدود ۷ متر می باشد  و شناسایی دقیق و قدمت آن نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارد.

حسینی ادامه داد: از آنجاییکه سنگواره ها ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺯﻣﻴﻦ


ﻫﺴﺘﻨﺪ و نمایانگر ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺣﻴﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺯﻣﻴﻦ در ادوار مختلف می باشند. ﺍﺯ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺯﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻭ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ قدمت ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ از اینرو حفاظت از این میراث های تاریخی کره زمین، مطالعه و شناسایی آنها از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

به نقل از سازمان محیط زیست، اشرفعلی حسینی بیان کرد: ﻓﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ارزشمند، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﺴﻴﻞ، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ، برداشت معدن ﻭ ﺟﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ، ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ خطر ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ بسیار حائز اهمیت است ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ، ﻧﺴﻞﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣرﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻬرﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

وی در پایان یادآور شد : روستای رودیک از توابع شهرستان چابهار به واسطه زمین شناختی کهن و تنوع محیطی آن پتانسیل مناسبی را جهت ایجاد ژئوپارکها و به تبع آن توسعه صنعت ژئوتوریسم دارد. در شهرستان چابهار، قبلا نیز در مجاورت روستای رودیک  در کنار دروازه ورودی کوههای مینیاتوری، در سالهای گذشته سنگواره نهنگ که دارای قدمتی طولانی  بوده نیز کشف شده بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.